dla dzieci

Błękitek mówiący wieloryb

dla dzieci

Błękitek mówiący wieloryb

Błękitek mówiący wieloryb - Bilety na wydarzenie dla dzieci

Spek­takl "Błę­ki­tek mówiący wie­lo­ryb" jest abso­lutną nowo­ścią tech­no­lo­giczną. Łączy teatr, kino i udział publicz­no­ści w roz­woju akcji przed­sta­wie­nia. Show oparty jest na tech­no­lo­gii inte­rak­tyw­nej ani­ma­cji kom­pu­te­ro­wej, pozwa­la­ją­cej widzowi "na żywo" roz­ma­wiać z posta­cią na ekra­nie. Robi to nie­sa­mo­wite wra­że­nie na uczest­ni­kach widowiska.

Spek­takl skie­ro­wany jest do mło­dego widza w prze­dziale wie­ko­wym 3?12 lat, ale ani­muje całą publicz­ność łącznie z doro­słymi. Przed­sta­wie­nie jest pełne humoru i nagłych zwro­tów akcji, zawiera ele­menty edu­ka­cyjne, trak­tuje o eko­lo­gii, ale naj­waż­niej­sza jest moż­li­wość poroz­ma­wia­nia na żywo z wie­lo­ry­bem. Cze­goś takiego jesz­cze nie było!

Spek­takl, to nie tylko show roz­ryw­kowy. Prze­ka­zuje tre­ści edu­ka­cyjne doty­czące eko­lo­gii i dba­ło­ści o środo­wi­sko. Co ważne, robi to w spo­sób nie­na­chalny, bez wykładu i suchego dydak­ty­zmu. Dzieci utoż­sa­miają się z głów­nym boha­te­rem, chcą być jego przy­ja­ciółmi. Sta­wiamy je w roli czyn­nych obroń­ców pięk­nego, czy­stego, nie­za­śmie­co­nego świata, który repre­zen­tuje Błę­ki­tek. To przy­jaźń z naszym boha­te­rem i cała ta przy­goda czy­nią dzieci wraż­li­wymi na pro­blem ochrony środowiska.

Spek­takl oparty jest na inte­rak­cji z publicz­no­ścią. Wszystko, co widzimy na ekra­nie, ani­mo­wane jest na żywo. Dia­log z publicz­no­ścią jest w dużej mie­rze impro­wi­zo­wany. Postaci z ekranu na żywo współ­grają z akto­rami na sce­nie. Publicz­ność nie jest tylko bier­nym widzem, ale czyn­nie uczest­ni­czy w roz­woju akcji. Od samego początku naszego show uczymy dzieci odwagi w gło­śnym reago­wa­niu, kla­ska­niu, wypo­wia­da­niu się - żywio­ło­wym uczest­ni­cze­niu w spek­ta­klu. Robimy to stop­niowo - zaczy­namy spo­koj­nie, ale z cza­sem cała widow­nia po pro­stu sza­leje, stwa­rza­jąc naprawdę nie­spo­ty­kaną atmosferę.

Fak­tem jest, że - ze względu na żywą inte­rak­cję - głów­nymi akto­rami naszego przed­sta­wie­nia są sami widzo­wie, zarówno mło­dzi jak i doro­śli. Jed­nak za ich dobry humor i świetną przy­godę, którą mają prze­żyć, odpo­wiada ekipa naukow­ców w składzie:

  • Emilka - Jagoda Stach
  • Mira­bella - Beata Sadkowska
  • Błę­ki­tek - Mariusz Krzemiński
  • Juliusz - Artur Pontek

Gościn­nie w naszym spek­ta­klu udział biorą:

  • Piotr Gąsow­ski - jako John Roc­ke­fe­ler i
  • Tomasz Kna­pik - jako Komputer

Sce­na­riusz i reży­se­ria - Mariusz Krzemiński

OBSADA:
Zespół aktorski:
Beata Sadkowska/ Agnieszka Peplińska
Jagoda Stach/ Julia Kołakowska- Bytner
Artur Pontek/ Maciej Makowski
Mariusz Krzemiński/ Wojtek Rotowski/ Janek Cięciara
Animacje: Digital Emotions Krzysztof Kieszkowski
Scenariusz i reżyseria: Mariusz Krzemiński
Produkcja i organizacja T-ART PL Artur Pontek

https://youtu.be/OA3CgfsFsvk

CZYTAJ WIĘCEJ

Bilety

Brak wydarzeń

Brak wydarzeń

Recenzje i opinie: Błękitek mówiący wieloryb

Przedstawienie fajne, dziecku się podobało. Szkoda tylko że bilety w kasie były po 10 zł. A przez biletyna.pl aż po 25 zł. Masakra!
Przedstawienie było bardzo ładne i ciekawe. Było też nowoczesne i bardzo podobało się dzieciom .
Świetny spektakl. Dzieci zachwycone. Animacje aktywne zdumiewające.
Wspaniałe przedstawienie, super pomysł włączenia dzieci w spektakl. Moja córka była zachwycona. Jedyny minus bardzo, bardzo gorąco w kinie.
Wspaniale przedstawienie!!! Innowacyjne, ciekawe, ale także z walorem edukacyjnym. Połączenie teatru, kina i interakcji z publicznością to strzał w 10.wszyscy się super bawiliśmy, zarówno dorośli jak i nasze dzieci (6,6 i 9lat).
Dzieciom podobało się! :)
Bardzo fajne, pouczające przedstawienie:-)
Super zabawa, warto zobaczyć
Polecam, bardzo fajny spektakl dzieci zachwycone.
Bardzo fajny spektakl dla dzieci. Pełen humoru, zachęca dzieci do aktywnego uczestnictwa. Raczej dla dzieci powyżej 6 lat.
Swietny spektakl
niestety dla maluszków - dla 10-cio latka słabe :(

Polecane z kategorii dla dzieci