Bytom, Bytomskie Centrum Kultury

Bytom, Bytomskie Centrum Kultury

Bytomskie Centrum Kultury (Bytom)

Plac Karin Stanek 1, 41-902 Bytom